Happens.fi:n käyttöehdot ja tietosuojaseloste - Happens.fi
Happens logo
Tarjouskorin ikoniKäyttäjätilin ikoniHakuikoni

Happens.fi:n käyttöehdot ja tietosuojaseloste

Happensin palveluita sekä sivustoa koskevat käyttöehdot ja tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä

HPPNS Events Oy
Y-tunnus: 3221086-2
osoite: Otakaari 5, 02150 ESPOO
p. +358 50 505 3388
sähköposti: info@happens.fi

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

Joni Liikanen
+358 50 505 3388
joni@happens.fi

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin kuuluvat markkinointi sekä asiakaasuhteiden ja
kumppanuuksien ylläpito.
Toimeksiannon hoitamisen tarkoituksessa ja yhteydenpitoon sopimus osapuolten kesken.

Säännönmukaiset tietolähteet

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteistä:
– Rekisteröidyltä itseltään
– Facebook
– Google

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia
tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Rekisteröidyistä käsiteltäviä tietoja voi olla mm.:

  • Nimi ja/tai yrityksen nimi
  • Salasana tai muu yksilöivä tunnus
  • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Asiakaspalautteet
  • Järjestämääsi tapahtumaan liittyvät tiedot

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei laissa aseteta siihen velvoitetta. Tietoja voidaan siis
poikkeuksellisesti luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lain vaatimuksesta.

Evästeiden (cookies) käyttö

Happens.fi käyttää evästeitä palvelussamme kerätäkseen tietoa palvelun toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi sekä kehittääkseen sivun sisältöä ja käyttäjäkokemusta. Käyttäjät hyväksyvät evästeet käyttäessään palvelumme verkkosivuja.

Happens.fi käyttää Google Analytics -ohjelmistoja kerätäkseen tilastotietoja verkkopalvelun käyttäjistä. Ohjelmisto tallentaa dataa muun muassa siitä, millä sivuilla verkkopalvelun käyttäjät vierailevat, kuinka kauan he kyseisillä sivuilla viipyvät sekä mitä linkkejä klikkaavat verkkopalvelussa asioidessaan. Lisätietoja Google Analyticsistä sekä sen tallentamista tiedoista löytyy Google Analyticsin käyttöehdoista https://policies.google.com/terms.

Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja niin kauan kuin henkilötietojen säilyttäminen on tarpeen
asiakassuhteen ylläpitämistä varten ajan. Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi
tiedot noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti.
Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä
todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

Profilointi

Henkilötietojen käsittely sisältää profilointia. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista
käsittelyä, jossa tietoja käyttämällä arvioidaan tiettyjä rekisteröidyn henkilökohtaisia ominaisuuksia.
Rekisteröityjä profiloidaan, jotta heille voidaan helpommin kohdentaa heidän kiinnostuksen
kohteitaan vastaavaa suoramarkkinointia ja muuta viestintää.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos
käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla
tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai
b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin
tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi
osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää
rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa
vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien
profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi
Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään
automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka
vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.
Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen
sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen
suostumukseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva
tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi,
jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Tarkemmin evästeiden keräämiin tietoihin voit tutustua  tietosuojaselosteestamme